Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

۰۵شهریور

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=499

 
ترجمه :
n نفر داریم که دو به دو با هم دوست اند ، هر کدام از افراد یک «عدد دوستی» دارد . میزان دوستی دو نفر را برابر با بزرگترین مقسوم علیه مشترک(ب.م.م) عدد دوستی آن دو نفر میدانیم .می خواهیم بدانیم بیشترین میزان دوستی بین این n نفر چقدر است .
 
ورودی :
در اولین خط ورودی عدد n داده می شود
و در n خط بعدی اعداد دوستی افراد داده می شود .
همه ی اعداد دوستی بین 1 و 1000000 هستند (شامل خود این اعداد)
 
خروجی :
در تنها خط خروجی بیشترین میزان دوستی بین این n نفر را چاپ کنید .
 
محمد مهدی جهان آرا