Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

۳۱فروردين

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=180

ترجمه :

دنباله ای از N عدد صحیح بزرگ تر از صفر داریم داریم( N<=65537 ) به صورت A1, A2,.. AN و هر Ai<=10^9 . می خواهیم تعداد نا به جایی ها را در این دنباله از اعداد بیابیم .

نا به جایی : هر i و j که i<j و Ai>Aj .

ورودی :

خط اول عدد N و در خط بعدی N عدد دنباله به ترتیب آمده اند .

خروجی :

در تنها خط خروجی ، تعداد نا به جایی ها را چاپ کنید .

محمد مهدی جهان آرا
۲۸فروردين

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=143

ترجمه :

تعدادی شهر داریم که بعضی از آنها به هم جاده دارند به طوری که از هر شهری می توان به هر شهر دیگر رفت و همچنین بین هیچ دو شهری بیشتر از یک مسیر وجود ندارد . برای هر شهر عددی را به عنوان "سود" داریم . می خواهیم تعدادی از شهر ها را انتخاب کنیم به طوری که در مجموعه شهر های انتخاب شده بتوان از هر شهری به هر شهر دیگر در مجموعه رفت و مجموع مقدار سود های همه ی شهر های انتخاب شده حداکثر شود .

محمد مهدی جهان آرا
۲۷فروردين

Codeforces / Contest 157 / Problem E : Cipher

صورت اصلی سوال : http://codeforces.com/contest/157/problem/E

ترجمه :

یک رشته ی s از حرف کوچک لاتین به ما داده می شود ، در هر مرحله می توانیم دو حرف مجاور در رشته را انتخاب کنیم و یکی را به حرف قبلی خودش و دیگری با حرف بعد از خودش تغییر دهیم . واضح است که نمی توانیم حرف a را به حرف قبل از خودش و حرف z را به حرف بعد از خودش تبدیل کنیم .

برای مثال رشته ی abc را می توانیم به رشته ی bac ، acb و یا bbb (در دو مرحله) تبدیل کنیم .

می خواهیم به ازای رشته ی s تعداد رشته هایی را بیابیم که می توان این رشته را به آن ها تبدیل کرد .

توجه کنید این رشته ها شامل خود این رشته نمی شوند .

محمد مهدی جهان آرا
۲۲فروردين

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=101

ترجمه متن سوال :

تعدادی مستطیل 1*2 داریم (دمینو) که در هر خانه آن یک عدد نوشته شده . می خواهیم این دمینو ها را جوری کنار هم بچینیم که خانه های مجاور دمینو های مختلف یک عدد داشته باشند .

1- مجاز به چرخاندن دمینو ها هم هستیم

2- عدد های رو دمینو ها از 0 تا 6 هستند .

محمد مهدی جهان آرا
۰۸فروردين

Codeforces / Contest 169 / Porblem C : Substring and Subsequence

صورت اصلی سوال : http://codeforces.com/contest/169/problem/C

ترجمه :

دو رشته با نام های s و t داریم.

می خواهیم تعداد زوج های x و y را پیدا کنیم که دارای شرایط زیر باشند :

  • x زیر رشته ی s باشد
  • y زیر مجموعه ی t باشد
  • مقادیر x و y یکسان باشند

توجه کنید که تعریف زیر مجموعه و زیر رشته کاملا مجزا از هم است .

زیر رشته : یعنی بخشی از یک رشته به صورت پیوسته (از کاراکتر i ام تا کاراکتر j ام).

زیر مجموعه : یعنی تعدادی از کاراکتر های یک رشته (که البته می تواند شامل کاراکتر تکراری نیز باشد)

توجه کنید که در زیر مجموعه حروف زیر مجموعه ترتیب قرار گرفتن خود در t را حفظ می کنند.

محمد مهدی جهان آرا