Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger

المپیاد کامپیوتر , الگوریتم , برنامه نویسی , ترکیبیات , گراف , ....

Challenger
طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

۰۹اسفند

متن اصلی سوال : http://acm.sgu.ru/problem.php?contest=0&problem=269
ترجمه :
یک board را اینگونه تعریف می کنیم - مجموعه ای از ردیف های از چپ به راست که هر ردیف تعدادی خانه از 1 تا 250 تا دارد و تعداد ردیف ها و اندازه هر ردیف در ورودی داده می شود ....

محمد مهدی جهان آرا